Polityka prywatności

Regulamin Uczestnictwa w Kongresie 

§1

Definicje

 1. Organizator - ITS Comunication Inga Safader – Powroźnik z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów, NIP: 815-154-67-06
 2. Uczestnik - osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Kongresie.
 3. Zgłaszający – podmiot lub osoba fizyczna, która poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Kongresu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
 4. Kongres – spotkanie branży HR zorganizowane przez Organizatora pod tytułem OPEN FORUM HR, które odbędzie się w dniu  13 maja 2020 w formule online, 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący zasad udziału w Kongresie

§ 2

Zasady uczestnictwa w Kongresie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, www.open-forum.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Kongresie wynosi, 150 zł/osobę netto
 3. Cena uczestnictwa w Kongresie obejmuje udział w wydarzeni oraz raport po wydarzeniu przesłany drogą mailową na adres uczestnika. 
 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 kwietnia 2020 r . do godz 14:00
 5. Za dokonanie zgłoszenia w terminie uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail od Organizatora z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
 8. Udział w Kongresie wiąże się z wyrażeniem przez Uczestników zgody na: 
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Kongresu;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe : imię, nazwisko, firma.
  3. Zgodą na wysyłanie droga mailową informacji dotyczących Kongresu – przed i po wydarzeniu w tym przesłania Raportu z Kongresu i podsumowania Kongresu, informacji o wydarzeniach w ramach OPEN Forum  o tematyce HR i innej tematyce
  4. Zgoda na umieszczenie w Raporcie Nazwy Firmy osoby rejestrującej się w charakterze Uczestnika (Raport wysyłany będzie do wszystkich uczestników po wydarzeniu)

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem OPEN FORUM HR (dalej: „Kongres”), jest firma ITS Comunication Inga Safader – Powroźnik z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów
  NIP: 815-154-67-06 (dalej: „Organizator”).
 2. Kongres odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Kongresu oraz osób prowadzących Kongres a także prelegentów.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności za udział w Kongresie, należy dokonać w terminie 3 (czternastu) dni od dnia otrzymania faktury pro-forma, nie później jednak niż przed dniem Kongresu,  przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w jej treści. 
 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie Rezygnacji z uczestnictw w Kongresie.
 3. Rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, należy dokonać pisemnie, przesyłają oświadczenie o rezygnacji listem poleconym na adres Organizatora. 
 4. Za  dzień zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego.
 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10 maja 2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kwoty 50 zł netto + VAT.
 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10 maja 2020 r., Zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w całości.
 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Kongresie, tj. w sytuacji gdy Kongres odbywa się po dniu zgłoszenia rezygnacji, o którym mowa w ust. 4 poniżej, a przed dniem doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa tych Uczestników którzy wzięli udział w Kongresie w całości.
 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora.
 9. Nie zgłoszenie rezygnacji przy jednoczesnym nie stawieniu się na Kongres, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 10. Niedokonanie opłaty za udział w Kongresie zgodnie z treścią otrzymanej faktury pro-forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kongresie.
 11. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnika możliwe jest dokonanie zmiany osoby Uczestnika na inną osobę pod warunkiem przesłania danych tej osoby na adres mailowy Organizatora: openforum@its-com.pl  w terminie na 7 dni przed terminem Kongresu. 

§ 4 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ITS Comunication Inga Safader – Powroźnik z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów
  NIP: 815-154-67-06 („Administrator”). 
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
 • realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (na podstawie zawartej Umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wysyłki informacji marketingowych (na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocji Administratora poprzez upublicznianie wizerunku Uczestnika (na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Pana/Pani dane będą albo do momentu gdy będzie to niezbędne do wykonania umowy lub przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego (w przypadku celu nr a) albo do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody (w przypadku celu nr b oraz nr c). 
 2. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. 
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: openforum@its-com.pl
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 
 6. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazane cele przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku osiągnięcie wskazanych celów nie będzie mogło być zrealizowane

§ 5

ZGODY

 1. Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Wyrażam zgodne na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji udziału w Kongresie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku w formie zdjęć oraz nagrań video z organizowanego przez Administratora wydarzenia w celu zamieszczenia na stronie www/profilach Administratora w mediach społecznościowych/materiałach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz na stronie internetowej www.open-forum.pl). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 6. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.